ÁSzF

Pack-Technik ZRT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Pack-Technik ZRT. adatai:
székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.

cégjegyzékszám: 01-10-049207;

adószáma: 25874127-2-41;

közösségi adószám: HU25874127

HUF bankszámlaszám: 10102103-09897600-01001003

HUF nemzetközi IBAN számlaszám: HU97-10102103-09897600-01001003

EUR bankszámlaszám: 10102103-09897600-01003304

EUR nemzetközi IBAN számlaszám: HU50-10102103-09897600-01003304

képviselő: Babos György
Pack-Technik Zrt. elérhetőségei:
központi telefonszám: +36 1 430-16-13

e-mail: info@ilabel.hu
továbbiakban: Pack-Technik Zrt.

A Pack-Technik Zrt. a Vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a Vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. A vállalkozói keretszerződés megkötése, ennek hiányában a Pack-Technik Zrt. által visszaigazolt megrendelés a feltétele annak, hogy a Megrendelő és a Pack-Technik Zrt. között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító -ÁSZF szabályaitól eltérő – egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek a Vállalkozói keretszerződésben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban (levélben, elektronikus levélben (továbbiakban: e-mail) adott külön „megrendelő” útján adja meg a Vállalkozói keretszerződés és az ÁSZF keretei között.

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

1.1.Személyi hatály

Az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a

– jogi személy;

– jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

– magánszemély,

akinek a Pack-Technik Zrt.szerződés (lásd 2.8. pont)alapján nyomdaipari, raktározási, csomagolási vállalkozói tevékenységet végez.

1.2.Tárgyi hatály

A Pack-Technik Zrt. által végzett, alábbi tevékenységi körök szerinti tevékenységei tartoznak az ÁSZF rendelkezései alá:

– nyomdai előkészítés

– nyomdai kivitelezés

–raktározás

–csomagolás

1.3.Időbeli hatály

A Megrendelő és a Pack-Technik Zrt. közötti konkrét megrendelés a felek között

– Vállalkozói Keretszerződés aláírása alapján, vagy

– amennyiben szerződéses jogviszonyukban a felek az ÁSZF szabályaitól semmiben sem kívánnak eltérni, az egyedi megrendelés Pack-Technik Zrt. általi visszaigazolásával jön létre, és a Vállalkozói keretszerződés hatályának fennállásáig, vagy a Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítéséig marad fenn.

Az ÁSZF nyilvános és a Pack-Technik Zrt. hangsúlyt fektet arra, hogy minden Megrendelő megismerje azt, még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Ennek keretében:

– weblapján (www.ilabel.huvalamint www.packtechnik.hu) közzéteszi,

– nyomtatott formában a Pack-Technik Zrt. telephelyén megtekinthető,

– kívánságra bárkinek díjtalanul megküldi elektronikus levél útján.

1.4. ÁSZF módosítása

A Pack-Technik Zrt. jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosításáról a Pack-Technik Zrt. e-mailben hívja fel a Vállalkozói keretszerződéssel rendelkező Megrendelői figyelmét. Egyedi megrendelés esetén a Pack-Technik Zrt. a változtatásról külön értesítést nem küld. Ebben az esetben a megrendelés teljes időtartama alatt a megrendelés időpontjában aktuális ÁSZF érvényes. A Vállalkozói keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelő a megrendelésével egyidőben a honlapon található ÁSZF-et automatikusan elfogadja.A Pack-TechnikKft-t a figyelemfelhívó értesítésen kívül más kötelezettség nem terheli abban a tekintetben,hogy az ÁSZF módosításának tényére a Megrendelő figyelmét felhívja. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult az ÁSZF módosításának hatálybalépésétől számított 8 napon belül írásban felmondani a Vállalkozói keretszerződést.

Amennyiben a Megrendelő nem élt a megadott határidőben felmondási jogával, úgy az új,módosított ÁSZF hatályba lépésével automatikusan annak rendelkezései alkalmazandóak a felek közötti vállalkozói jogviszonyra.

Az ÁSZF mindenkori módosítása, az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus formában történő közzététele időpontjától kezdve módosítja a Pack-Technik Zrt. és a Megrendelő által megkötött Vállalkozói keretszerződés vonatkozó rendelkezéseit.

A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a Pack-TechnikKft-vel szemben, abból adódóan,hogy a Pack-Technik Zrt. ÁSZF-jének módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a Pack-Technik Zrt.honlapján.

 1. A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT

2.1.

Új ügyfélkapcsolat létesítése során a Megrendelő és a Pack-Technik Zrt. Vállalkozói keretszerződést írhatnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:

– az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,

– a Megrendelő képviseletre jogosultja által megjelölt kapcsolattartó adatait, aki jogosult a Megrendelő nevében az egyedi megrendelések tekintetében rendelkezni,

– a felek ÁSZF-től eltérő rendelkezéseit, melyet bármelyik fél az adott szerződéses kapcsolat szempontjából olyan súlyúnak minősít, mely miatt abban külön megállapodásszükséges.

A Vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan vagy határozott időre jön létre. A Vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF 8. pontjában meghatározott esetekben.

A Megrendelő köteles a jelen pontban meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban(levél, e-mail) bejelenteni a Pack-Technik Kft-nek. A bejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a Pack-Technik Zrt. felelősségét kizárja.

2.2.

A Megrendelő által a Vállalkozói keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult ajánlatkérést leadni, árajánlatot elfogadni, rendelést módosítani, a terméket átvenni az általa képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a Vállalkozói keretszerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Pack-Technik Zrt. részére történő közléséig a kapcsolattartó minden, a felek közötti jogviszony alapján megtett jognyilatkozata érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő. A Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben jogosult akként rendelkezni, hogy a Megrendelő valamennyi alkalmazottja jogosult kapcsolattartóként rendelkezni.

Ebben az esetben a Vállalkozói keretszerződésben a Megrendelő e-mail címet is megadhat, melyről érkezett árajánlat visszaigazolást joghatályos rendelésnek tekint a Pack-Technik Zrt. Ilyen tartalmú rendelkezés esetén a Megrendelő viseli annak kockázatát, ha nevében és képviseletében eljárva az adott e-mail címről, leadnak, árajánlatot elfogadnak, rendelést módosítanak, terméket átvesznek. Ebben az esetben a Pack-Technik Zrt. nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelőnevében írásban rendelést adó személy a Megrendelővel milyen jogviszonyban van és jogviszonya feljogosítja-e kapcsolattartóként rendelkezni.

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben pontosan megjelöli kapcsolattartóit, ezen kapcsolattartókon kívül a Pack-Technik Zrt. mástól kapcsolattartói utasítást nem fogadhat el, és nem teljesít.

A Megrendelő bármikor jogosult írásban (képviselő által aláírt e-mailben megküldött levél) az általa megadott kapcsolattartók adatait megváltoztatni, vagy törölni.

2.3.

A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a Pack-Technik Zrt.írásos árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nemmegfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek. A Pack-Technik Zrt. árajánlatának Megrendelő általi visszaigazolása a feltétele a szolgáltatás megkezdésének.

Amennyiben nem egyértelmű az ajánlatkérés és a Pack-Technik Zrt. által adott árajánlatot a Megrendelő nem igazolta vissza, a Pack-Technik Zrt. addig nem köteles megkezdeni a szolgáltatást, amíg a Megrendelővel eredményesen nem egyeztet.

A megrendelt nyomdai terméket a megküldött elektronikus anyag saját beállításaival készíti el a Pack-Technik Zrt., és az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő felel.

Amennyiben a Megrendelő a Felek között korábban létrejött és teljesített megrendeléstől eltérőműszaki paraméterekkel kíván újabb megrendelést adni a Pack-Technik Zrt. részére, a Megrendelő új írásos ajánlatkérését követően, a Pack-Technik Zrt.újbóli írásos visszaigazolás alapján kezdi meg a gyártást.

2.4.

A Pack-Technik Zrt. a Megrendelő által elküldött ajánlatkérés tartalma alapján kalkulált egyedi szolgáltatási díjat közöl az árajánlatában.

2.5.

A Pack-Technik Zrt. árajánlataiban feltüntetett árak – ellenkező megjelölés hiányában – nettó árak, azok az Áfa-t nem tartalmazzák.

2.6.

Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás,visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a Felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az e-mailben történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentummegérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.

2.7.

A Pack-Technik Zrt. árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az árajánlat 30 naptári napig érvényes. Ezen határidő letelte után az árajánlatban foglaltak a Pack-Technik Zrt.-t nem kötelezik.

2.8.

Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelésteljesítésére külön Vállalkozási szerződést, hanem az ajánlatkérésben megadott megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti Vállalkozói Keretszerződés részévé.

2.9.

Amennyiben a szolgáltatáshoz szükséges valamennyi információ átadása és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő részéről nem a megállapodott határidőben történik, a Megrendelő késedelme a Pack-Technik Zrt. késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező késedelmes teljesítés miatt a Pack-Technik Zrt-t felelősség nem terheli. A Megrendelő késedelmének megszűnése esetén a Pack-Technik Zrt-t kifejezetten megilleti, hogy a teljesítésre új időpontot adjon meg írásban a gyártási, illetve csomagolási kapacitása függvényében.

2.10

A Megrendelőnyomdai megrendelés esetén a grafikai anyag kritériumait a www.ilabel.hu vagy awww.packtechnik.huhonlapon, illetve az ÁSZF 2. számú mellékleteként tekintheti meg. A grafikai anyag leadásánál a Pack-Technik Zrt a kapott grafikai mintán csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, a grafikai anyag tartalmi hibáiért felelősségét kizárja,annak következményei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő mintanyomatot nem adott át, valamint ha a Megrendelő nem kért digitális vagy analóg proofot, a színeltérésért a Pack-Technik Zrt.-t felelősség nem terheli.
Csomagolási szolgáltatás megrendelése esetén a termékeket, csomagokat a Pack-Technik Zrt. tételesen, darabszámra veszi át, a belső tartalom, illetve az eredeti csomagolás minőségéért felelősséget nem vállal. A szolgáltatás elvégzése során Pack-Technik Zrt. a legnagyobb gondossággal jár el, hogy a termékeket – a feldolgozást követően – hibátlanul, az eredeti állapotában adja vissza a Megrendelőnek.

2.11.

A felek közötti vállalkozói jogviszonyra alapított, Pack-Technik Zrt.-t terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. A Pack-Technik Zrt. nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért,így különösen:

– a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a közlés késedelme vagy a közlés elmulasztása,

– a megrendelés és a gyártási folyamat során az ellenőrzés elmulasztása,

– próbanyomat meg nem tekintése,

– a leszállított nyomdai termék nem megfelelő tárolása (22°C) és felhasználása,

– különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,

– a megrendelőlap nem, vagy nem megfelelő kitöltése,

– Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak következtében bekövetkező károk,

– tartalmi hibák miatt bekövetkező károk.

Az egyedi megrendelés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén a Pack-Technik Zrt. kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős,vagyis a Pack-Technik Zrt. nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.

A Pack-Technik Zrt. felelőssége felróhatósága esetén áll fenn. Azaz a Pack-Technik Zrt. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható.

Nem minősül a Pack-Technik Zrt. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.

 1. KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS

3.1.

A teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt székhely, telephely, egyéb átvételi cím, amennyiben a terméket a Pack-Technik Zrt. szállítja ki a megrendelés visszaigazolása szerint. Ettől eltérő esetben a Megrendelő kötelezettsége a szállításról való gondoskodás. A Pack-Technik Zrt. a Megrendelőt a gyártás befejezéséről haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Megrendelő szállítja el az árut, a teljesítés helye a Pack-Technik Zrt. telephelye. A teljesítés helyén történik meg a termék szállítólevél szerinti átadás-átvétele. Amennyiben a Megrendelő a késztermék kiszállítását igényli, az ő felelőssége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (kapcsolattartó ténylegesen át tudja venni a megadott címen, megfelelő átvételi hely biztosítása, stb.) A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kiszállítások díját a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni. A Megrendelő köteles előre írásban jelezni, ha a termék átadása az előre egyeztetett időpontban bármilyen okból nem lehetséges. Ebben az esetben köteles a termék átvételének új időpontját is megjelölni.

3.2.

A megrendelt termék átadása-átvétele ellenkező írásos megállapodás hiányában Pack-Technik Zrt. telephelyén történik. A Pack-Technik Zrt. az elkészült terméket az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában a kárveszély átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő a Pack-Technik Zrt. felszólítására sem működik közre a termékátvételében, a megrendelt, de át nem vett terméket, –ellenkező írásos megállapodás hiányában– 15 nap eltelte után tárolási díj (1000 Ft / tétel vagy raklap/nap) felszámítása mellett őrzi. A megrendelt és át nem vett termék Megrendelő által visszaigazolt szolgáltatási díját a Megrendelő köteles megfizetni a Pack-Technik Zrt. által kibocsátott számla alapján függetlenül attól, hogy a termék átadása megtörtént-e.

3.3.

Előzetes írásos megállapodás alapján a készterméket a Pack-Technik Zrt. saját futárával –kivételes esetben külső vállalkozó bevonásával – a Megrendelő által megadott címre kiszállítja. A Pack-Technik Zrt. által történő szállítás a Megrendelő által megadott teljesítési helyre a lepakoláshoz történő beállást jelenti. A Pack-Technik Zrt. általi kiszállítás nem tartalmazza a szállítmány mozgatását, a szállítmány lepakolásáról a Megrendelő gondoskodik. Amennyiben a Pack-Technik Zrt. saját futár útján végzi a termék kiszállítását a kárveszély mindaddig a Pack-Technik Zrt-t terheli, amíg a terméket a Megrendelő át nem vette. Külső vállalkozó(futár, futárszolgálat) igénybevétele esetén a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át a Pack-Technik Zrt.-ről a Megrendelőre.

3.4

A Pack-Technik Zrt. árajánlatában feltüntetett árak tartalmazzák egy Budapest közigazgatási határán belüli teljesítési helyre történő kiszállítási költségeket, amennyiben az egyszeri alkalommal történő megrendelés értéke legalább a nettó 50.000.-Ft vállalkozói díjat eléri. Amennyiben a Megrendelő külső futárszolgálatot vesz igénybe, ebben az esetben az igénybevett futárszolgálat díjszabása az irányadó és ezt az összeget a Megrendelő minden esetben köteles megfizetni.Az ettől eltérő esetekben a szállítási, csomagolási és feladási költség számlázása a szerződő fele kközötti megállapodás alapján történik. A vállalkozási díj tartalmazza a Pack-Technik Zrt. telephelyétől a megadott budapesti közigazgatási határon belüli teljesítési helyre történő szállításdíját, de nem tartalmazza a szokásostól eltérő nehézségű rakodás költségét, amelyről a Felek külön megállapodnak.

3.5.

A Megrendelő az ajánlat visszaigazolásában vagy a grafikai anyag leadásával egyidejűleg, de legkésőbb a szolgáltatást megelőző munkanapig köteles megadni a termék csomagolásával kapcsolatos írásbeli diszpozícióit. Amennyiben a Megrendelő más utasítást a fenti időpontokban nem ad, a Pack-Technik Zrt. a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően csomagolja a megrendelt terméket. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidők beálltát követően közli eltérőcsomagolási igényeit, a Pack-Technik Zrt. az esetleges átcsomagolás költségeit felszámítja.

3.6.

A Pack-Technik Zrt. a Megrendelő kifejezett kérése esetén közli a Megrendelővel a megrendelés gyártási tervbe állításának időpontját, ez esetben a Pack-Technik Zrt. a gyártásmegkezdését megelőző 24 órával korábban egyeztet a Megrendelővel. Amennyiben a Megrendelőnek felróható késedelmes, vagy hibás grafikai anyag, vagy hibás színminta leadása,vagy más felróható okból a Pack-Technik Zrt. a tervezett időpontban a gyártást nem tudja megkezdeni, a Megrendelő a gép állásidejére kötbért köteles fizetni a Pack-Technik Zrt. részére.Amennyiben a tervezett és a Megrendelővel előre egyeztetett gépindulási időponthoz képest a Megrendelőnek felróható okból 30 percet meghaladó késedelemmel kezdődik meg a gyártási folyamat, a kötbér mértéke 30.000,-Ft/ óra.

3.7.

Az átadás-átvételekor a Pack-Technik Zrt. a Megrendelő (kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének) mennyiségileg adja át a terméket. A szállítólevél aláírása a teljesítés elfogadásának és a teljesítés igazolásának tekintendő ellenkező bizonyításig.Mennyiségi kifogásra vagy a csomagolással kapcsolatos kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat alappal a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést vagy csomagolással kapcsolatos kifogását az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték. Nem minősül mennyiségi eltérésnek, és nem minősül a Pack-Technik Zrt. hibás teljesítésének, ha a visszaigazolt árajánlatban megadott mennyiségtől +/-5%-os a leszállított mennyiségi eltérés.

3.8.

A megrendelő köteles a kapott termékeket, minden egyedi tekercset, átvétel után ellenőrizni. Amennyiben 3 munkanapon belül írásos reklamációval nem jelzi a felfedezett hibát, a termék elfogadottnak tekintendő.

Megrendelő reklamációval, minőségi kifogással az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül élhet. Amennyiben hibás az átvett termék, és a hiba a Pack-Technik Zrt-nek felróható, a Pack-Technik Zrt. vállalja a hiba soron kívüli kijavítását és/vagy a termék ismételt gyártását, és/vagy árkedvezményt ajánl fel.

A hibás címkéből, soron kívüli javításból, vagy a címke felhasználásakor illetve felhasználta után okozott többletköltségekért, a Pack-Technik Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget, a megrendelő semmilyen követelést a céggel szemben nem támaszt, a vevő minden jogi eljárásról lemond.

A Megrendelő köteles a minőségi kifogással érintett terméket a minőségi kifogás bejelentésétől számított 3 munkanapon belül a Pack-Technik Zrt. részére visszaszállítani. A visszaszállítás igazolt költségeit a Pack-Technik Zrt. megtéríti, amennyiben a minőségi kifogást elfogadja. A Pack-Technik Zrt. hibás teljesítésre vonatkozó kötelezettsége megszűnik, ha a Megrendelő 3 munkanapon belül nem jelentette be minőségi kifogását.

Felhívjuk figyelmét, hogy a címkék alapanyaga, valamint ragasztója befolyásolhatja a felhasználás módját! Kérjük, megrendelés előtt tájékozódjon az ideális felhasználási módról! A Pack-Technik Zrt. a szállítást követően a hibás felhasználásért felelősséget nem vállal.

3.9.

A szállításhoz használt EUR raklapok- függetlenül attól, hogy a szállítást a Megrendelő, vagy a Pack-Technik Zrt. végzi- betétdíjas göngyölegek. Ha a Megrendelő nem ad csereraklapot a szállítólevél aláírásával egyidejűleg a Pack-Technik Kft-nek, a Pack-Technik Zrt. jogosult 3000 Ft/db+ ÁFA összeget felszámítani a raklapért.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK,ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

4.1.

A Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg a Pack-Technik Kft-nek:

készpénzben a termék átvételekor,vagy az átvételkor kapott számlát átutalással egyenlíti ki a Pack-Technik Zrt. által adott számlaszámra. Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a számla kiállításától számított 8 naptári nap. A Pack-Technik Zrt. jogosult úgy dönteni, hogy a terméket csak abban az esetben adja át, ha a Megrendelő a számlát készpénzben fizeti meg vagy előreutalással proforma számla alapján. Az a Megrendelő, aki először rendel szolgáltatást, terméket a Pack-Technik Kft-től, megrendelésének ellenértékét készpénzben vagy előreutalással köteles megfizetni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.

4.2.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével a Pack-Technik Zrt. késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke azonos a Ptk. mindenkor hatályos késedelmi kamat számításának előírásaival.

4.3.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj- kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát a Pack-Technik Zrt. részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ezt megteheti a Pack-Technik Zrt. által elkészített és az ÁSZF 1.sz. mellékleteként feltöltött nyilatkozat-minta kitöltésével. Ennek elmulasztása esetén a Pack-Technik Zrt. köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. A Pack-Technik Zrt. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát, ha a Megrendelő írásbeli nyilatkozatát a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg kézhez kapta. Ennek hiányában a Pack-Technik Zrt. úgy állítja ki a számlát, mint termékdíjköteles termék-értékesítés.

4.4.

A Megrendelő és a Pack-Technik Zrt. ÁSZF-ben meghatározott, általános fizetési feltételektől különböző elszámolási időszakban (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb. – az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő fizetési határidő) történő megállapodása kizárólag írásban történik, mely megállapodás a Vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.

4.5.

A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor a Pack-Technik Zrt. vonatkozó számláját a Megrendelő maradéktalanul megfizette. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre.

 1. ALVÁLLALKOZÓ

5.1.

A Pack-Technik Zrt. a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek elvégzett munkájáért ugyanúgy felel.

 

 1. TITOKTARTÁS

6.1.

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:

– a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,

– más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

6.2.

A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat

– kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,

– harmadik személy részére nem adják tovább,

– harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,

– minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

6.3.

Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:

–már köztudomású információk;

– arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félrevonatkozó információkra;

– olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;

– olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelezőerejű határozatban írja elő.

6.4.

A Pack-Technik Zrt. jogosult nyilvánosságra hozni, ha valamely Megrendelője a Pack-Technik Zrt-vel szembeni fizetési kötelezettségét elmulasztotta, megtagadta. A Pack-Technik Zrt. jogosult valamely Megrendelőjével szembeni számlakövetelését bármely más személy részére értékesíteni, amennyiben e Megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tett eleget. A Pack-Technik Zrt. a követelés megvásárlójának a Megrendelőről rendelkezésére álló információkat jogosult átadni.

 1. SZERZŐI JOG és KIADÓI JOG

7.1.

Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány (termék)szerzői és kiadói jogaival, jogosult a kiadvány (termék) sokszorosítására. A Megrendelő erre vonatkozó jognyilatkozatát a Pack-Technik Zrt. felszólítására bármikor bemutatja. A Pack-Technik Zrt. kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, amely kár abból adódik, ha a Megrendelő bárki más szerzői vagy kiadói jogát megsérti.

 1. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI

8.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondása, megszűnése

8.1.1.A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről

A Vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 15 napos felmondási határidővel. A Megrendelő a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Pack-Technik Zrt-vel. A Pack-Technik Zrt. a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére. A Pack-Technik Zrt. a Megrendelő felmondása tudomásra jutásának időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő köteles megtéríteni a Pack-Technik Zrt-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, továbbá megfizetni a már gyártás alá került termékek kiszámlázott ellenértékét,a visszaigazolt megrendelés előkészítése költségeit. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.

8.1.2.A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Pack-Technik Zrt. részéről

A Vállalkozási keretszerződést a Pack-Technik Zrt. írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 15 napos felmondási határidővel. A Pack-Technik Zrt. a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Megrendelővel. A Pack-Technik Zrt. általi felmondás esetén a Pack-Technik Zrt. a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felmondás következtében a felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.

8.2. A Vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai

Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartásmegszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.

A Pack-Technik Zrt. akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő

 • fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette,
 • magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Pack-Technik Zrt. teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését.

A Vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

8.3.A Vállalkozási keretszerződés megszűnése

Megszűnik a Vállalkozási keretszerződés:

 • közös megegyezéssel,
 • bármelyik fél által történt rendes vagy rendkívüli felmondást követően a felek elszámolásával,
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • a természetes személy Megrendelő halálával.
 1. A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK

9.1.

A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő békés megoldására, egyezség kötésére.

9.2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.éviV.tv( Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerződő felek az ÁSZF-ben vagy a Vállalkozási keretszerződésben szabályozott jogviszonyukkal kapcsolatos jogvitájuk eldöntésére– a perértéktől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 1. HATÁLY

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. szeptember 1-től hatályosak.

Budapest, 2017.március 1.

Utolsó módosítás:2015. szeptember 1., 2014. augusztus 15.

—————————————————————————————-

1.sz melléklet.

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………. kijelentem, hogy a mai napon 2017………….…..………, a………………………………………………….. által megrendelt, a Pack-Technik Zrt. által, nyomdai szolgáltatáskeretében előállított …………….…………….….. megnevezésű munka, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Törvény 1.számú mellékletében (érintett termékkör a 4. és 6.pont alatt) meghatározott termékeket a következők szerint soroljuk be (aláhúzandó):

NEM REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR                      REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába, mert a termék(Jelölje X-el!):

 • nem papír alapú, a termék vámtarifaszáma alapján nem 48, 49 árucsoportokba tartozik
 • nem tartalmaz gazdasági reklámot
 • nem tartozik a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény általmeghatározott sajtótermékek egyik kategóriájába sem, tehát a termék NEM időszaki lap, röplap,egyéb szöveges kiadvány, térkép, nyomtatott képeslap, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazókiadvány, üdvözlő és más hasonló kártya (névjegykártya kivételével), nyomtatott naptár,nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklám poszter
 • a fenti kiadványok teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%‐ában nem gazdasági reklámterjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
 • közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány,időszaki lap,
 • könyv, tankönyv;
 • a termék csomagolószer (címke, doboz, tasak stb.), nem reklámhordozó papír
 • a termék nem csomagolószer, és nem reklámhordozó papír (mappa, névjegy, levélpapír, boríték,használati utasítás stb.)

Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket-, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve,megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Tudomásul veszem, hogy a 2011. évi LXXXV.törvény (továbbiakban Ktdt.) 27/A § (2) szerint jelennyilatkozatot a Pack-Technik Zrt. 6 évig megőrzi.

Tudomásul veszem, hogy a Ktdt. 27/A § (1) rendelkezései szerint a reklámhordozó papír besorolását illetően valótlanul nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik.

……………………………………

MEGBÍZÓ

Dátum:

——————————————————————————————-

2.sz. melléklet

GRAFIKAI ANYAGLEADÁS

A grafikai anyagok minden esetben CMYK színmódban készüljenek.

Pár százalékos telítettségű (<10) színátmeneteket lehetőleg kerülje. Egyéb színátmenetek esetén 300 dpi-re raszterizált gradienseket küldjön.

Világos színeket ne hagyjon overprinten (felülnyomás), mindig knock outra (kiütés) legyen állítva. Ha fehér objektumot overprintre állítunk, a gép a papír színét próbálja majd „rányomni” a nyomatra, vagyis 0 fedettséget fog nyomtatni (azaz, az így megtervezett grafikai elem nem fog megjelenni a nyomaton). Fekete szövegek esetén ne állítson négy színből álló feketét, és tanácsos a felülnyomást beállítani (bár ezt általában 90% telítettség fölött automatikusan elvégzi a gép is).

Layeres PDF-nél (általában Photoshopból mentett) mindig olvassza össze a rétegeket. Az egymásra helyezett, effektezett layerek hibát okozhatnak ripelésnél. Kitakarhatnak egymásból részeket, illetve megváltozhat az objektum színe az egymás felett lévő rétegeknél.

Ha telített fekete flekket szeretne nyomtatni, javasoljuk a c:40 m:40 y:40 k:100 beállítást.

Kifutós anyag esetén körbe 3-3 mm ráhagyást kérünk a grafikára.

Amennyiben lehet, pdf formátumban kérjük az anyagot „Acrobat 6 (PDF1.5)” kompatibilisként. Nyitott forrásfájlok kezeléséért (corel, ai, psd) nem vállaljuk a felelősséget.

Stancrajzot többféleképpen is leadhat:

 • egyből ráteheti a nyomtatandó anyagra, felülnyomott direktszínként, vektorosan;
 • a pdf egy külön oldalán;
 • külön fájlban.

Fontos, hogy a dokumentum vágott mérete (trimbox) és a stancszerszám mérete megegyező legyen!

Anyag fogadása: CD, DVD, USB drive, e-mail, ftp. Fogadott file formátumok: PS, PDF. Nyitott állományoknál a használt fontokat és képeket kérjük csatolni, vektorgrafikus program esetén a fontot legörbézni.

A beérkezett adathordozókat nem őrizzük meg, és nem archiváljuk!

A PS, PDF fájlok leadásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

 • A PS-nek, PDF-nek tartalmaznia kell a fontokat.
 • Az oldalakat vágójellel kérjük ellátni.
 • A forrásfájlok mérete egyezzen meg a tényleges vágott mérettel.
 • A fájl nevében kerülje az ékezeteket.
 • Minden oldalt álló pozícióban, nem elforgatva kérünk elmenteni.

Kérjük, a fájlok leadása előtt mindig ellenőrizze: szín, trimbox, mediabox.

Fehér alányomást „White” néven kérjük elnevezni.